kaNita-kAnakam 2018

Video File: 
Abstract: 
Speaker: Vijay Ravikumar (CMI) தலைப்பு: தொலைந்துபோன சைக்கிளைத் தேடி சாரம்: உனது சைக்கிள் எங்கே போனது? சகதியில் சைக்கிளின் டயர் பதிந்திருப்பதை நீங்கள் பார்க்கலாம், ஆனால், அது எந்த திசையில் போனது? திசையை மட்டும் முடிவு செய்துவிட்டு சைக்கிள் டயர் தடத்தைப் பின்பற்றி போனா ல் உங்களை சைக்கிளை ஒருவேளை நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். ஆனால், அப்படி செய்வது சாத்தியமா?
Speaker: 
Subject: 
Category: 
Project: 
Lecture Series / Conference / Course : 
Youtube-url: 
https://youtu.be/PXI_MveWpOc
Coordinator: 
Start Time: 
09:00
End Time: 
17:00
Date: 
Friday, October 26, 2018
Short Title: 
தொலைந்துபோன சைக்கிளைத் தேடி